Influx BhuAstra

 • Influx SuperCrop

  _w»` {deofVmE±:
  1) ^yAó100% àmH¥${VH$ O¡[dH CËnmX h¡&

  2) `h g^r àH ma H r \ gcm| Am¡a nm¡Ym| Ho [cE Cn`wº h¡&
  3) [H$gr ^r ImX `m Xdm Ho gmW [_cmH$a ^r Am°c[Šc`a H$m BñVo_mc [N>S>H$md Ho$ [cE H$a gH$Vo h¢&
  4) `hH$rQZmeH$ Am¡a H$dH$ZmeH$ ^r h¡&
  5) `h à[VHy$c n`m©dUu` n[apñWVr`mo§ _| ^r n[aUm_H$maH$ h¡&
  \$m`Xo:
  1) ^yAónm¡Ym| H$r à[Vajm epŠVAm¡a VmH$V ~T>mVm h¡&
  2) `h nËVmo§ _| H$mo[eH$mAm| H$m KZËd VWm nËVmo§H$r H$mo[eH$m XrdmaH$r _moQ>mB© H$mo ~TmVm h¡, [Og go H$rQAm¡a H$dH h_co go nm¡Ymo§ H$r ajm hmoVr h¡&
  3) ^yAó gonm¡Ymo§ H$r à[Vajm epŠV ~T>Zo Ho H$maU R§>S, J_u Am¡a gyIo O¡go n`m©daU Ho VZmd H$maH$m| H$mo ghZ H$aZo H$r nm¡Ymo§ H$r j_Vm ~T OmVr h¡&
  4) ^yAó O¡[dH$ VWm J¡a [df¡cm hmoZo Ho H$maU, H$rQ Am¡a H$dH$ _| H$rQZmeH à[VamoY CËnÝZ Zht hmoVm& Bg[bE BgH$m BñVo_mc ~ma-~ma H$aZm g§^d VWm cm^Xm`H h¡&
  5) BgH$m Cn`moJ H$rQZmeH Ed§ H$dH$ZmeH XmoZm| Ho ê$n _| [H$`m Om gH$Vm h¡, Bg[bE `h ~hwV [H$\$m`Vr gm[~VhmoVm h¡&

  ^yAó BZ na à^mdr h¡:
  1) {_Å>r go CËnÞ hmoZodmbo g^r àH$ma Ho$ amoJ O¡go nm¡Ym gwIZm, OS> gS>Zm VWm \$b gS>Zm AmXr g_ñ`mAm| na ^yAó à^mdH$mar h¡&

  Cn`moJ H$s {d[Y:
  1) ^yAó H$m Cn`moJ S´>|{M§J VWm S´>rn B[aJoeZ Ûmam {H$`m Om gH$Vm h¡&
  2) g^r \$gbm§o Ho$ {bE: 1 go 1.5 {_br ^yAó à[V brQ>a nmZr _| {_bm`|&
  3) ^yAóHo$ à^mdr n[aUm_ Ho$ {bE CgHo$ gmW Am°bamC§S>a (ñQ>rH$a/ñàoS>a) H$m BñVo_mb H$a|&

View in English »

Testimonials

Back to Top